• Home  >  privacystatement

privacystatement

Statera Jeugd en Gezin, gevestigd aan Kokswijk 29,9354 BV Zevenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Statera Jeugd en Gezin

www.statera.nl

administratie@statera.nl

L. van der Laan tel.nr. 06-83063347 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)

I. van der Velde tel.nr. 06-21285440 (bereikbaar op woensdag en vrijdag)

We zijn van op maandag tot en met vrijdag te bereiken van 8.30 uur tot 18.00 uur.  Als u dan op de voicemail uw naam, telefoonnummer en kort de situatie inspreekt dan wordt u binnen 30 minuten teruggebeld.

Klaas Palmer is de Functionaris Gegevensbescherming van Statera Jeugd en Gezin. Hij is te bereiken via info@athosmail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Statera Jeugd en Gezin verwerkt persoonsgegevens, om cliënten goede zorg te kunnen bieden en tevens wettelijk verplicht is om een cliënt dossier bij te houden.  Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- geboortedatum

- BSN
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Statera Jeugd en Gezin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid

 • Strafrechtelijk

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Statera Jeugd en Gezin verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De zorgverlening op een verantwoorde manier te kunnen leveren.

 • Afhandeling van de (financiële) administratie.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Gerechtvaardigd belang
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming
Statera Jeugd en Gezin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zodat dat daar een mens (bijv. een medewerker van Statera Jeugd en Gezin ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Statera Jeugd en Gezin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren cliënt gegevens maximaal vijftien jaren na beëindiging van de zorgverlening. Deze gegevens mogen wij langer bewaren als dit voor de goede zorg aan de cliënt nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken en verwerken alleen gegevens aan en van derden (bijv. K en K Zorgadvies) die betrokken zijn bij de hulpverlening en die van belang zijn voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst. Dit gebeurt alleen binnen de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Statera Jeugd en Gezin gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Jij kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Vanaf 12 hebben jongeren recht op:

 • Inzage en kopie van het dossier.
 • Rectificatie indien zij zien dat hun gegevens onjuist zijn verwerkt
 • Gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Indien de jongere een schriftelijk verzoek indient voor inzage en/of kopie van het dossier dan moeten wij binnen 4 weken aan dit verzoek voldoen. Voor de kopie van het dossier kunnen wij een vergoeding vragen. Tevens hebben de ouders/verzorgers het recht op inzage en verbetering van de gegevens in het dossier (wanneer ze het ouderlijke gezag hebben of de jongere nog geen 16 jaar oud is). In uitzonderlijke gevallen kan inzage in en afschrift van het dossier worden geweigerd. De reden hiervan moet worden uitgelegd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Statera Jeugd en Gezin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via administratie@statera.nl.

Meldplicht datalekken
Statera is verplicht een datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het datalek/inbreuk leidt of kan leiden tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Statera zal de betrokkene(n) over een datalek informeren als het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens/hun persoonlijke levenssfeer. 

Klachten
Statera Jeugd en Gezin wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Klanttevredenheid

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2022 beoordeelden ze Statera met een 7,4.

De belangrijkste resultaten zijn:

 • De meeste cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (83%).
 • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
 • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (83%).